جوش های صورت و آکنه

جوش های صورت و آکنه

هندپیس ELIGHT با تحریک پورفیرین باعث ایجاد اکسیژن رادیکال درون باکتری میشود.بنابراین باکتری به طور انتخابی تخریب خواهد شد.از بین رفتن باکتری باعث بهبود علائم آکنه می شود.